วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ใบงานที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 : 29-07-2556
2.   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจ พาณิชย์และ  
      สำนักงาน
1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
           
     2.  ระบบแพทย์ทางไกลมีลักษณะอย่างไร
     
     3.  ถ้านักเรียนเป็นผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร นักเรียนจะเชื่อมั่นในระบบแพทย์ทางไกลหรือไม่ จงอธิบายเหตุผล
             
     4.  ระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลมีลักษณะอย่างไร
          
     5.  นักเรียนคิดว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีข้อดีอย่างไร
    
     3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรกรรม
     1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรมีวัตถุประสงค์อย่างไร
             
       2.  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีลักษณะอย่างไร
      
     3.  นักเรียนคิดว่า เราควรหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับการทำเกษตรกรรม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นหรือไม่ จงอธิบาย
           
     4.  เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเกษตรมีประโยชน์อย่างไร
         
     5.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจของเกษตรกรแม่นยำอย่างไร

 


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น