วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ใบงานวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 : 2/08/2556

ตอนที่1 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือประวัติศาสตร์หน้าที่ 86 จำนวน 5 ข้อ


ตอนที่2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้


          1.  สภาพทางภูมิศาสตร์ของอาณาจักรสุโขทัยมีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมหรือไม่ อธิบาย  เหตุผล
2. จากข้อความในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ความตอนหนึ่งว่า “เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลูท่าง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า” แสดงให้เห็นสภาพเศรษฐกิจของสุโขทัยอย่างไรบ้าง
3. เพราะเหตุใด จึงกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจที่สำคัญของสุโขทัยขึ้นอยู่กับการพาณิชยกรรม

                          ข้อมูลเนื้อหาจาก หน่วยการเรียนรู้ที่3 วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.1 
                             บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. http://www.aksorn.com/


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น